مرکز درمانی بیمارستان ایزدی
تعرفه خدمات:     مرکز آموزشی درمانی              37211301-5

لینک نوبت دهی :

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

توضیحات

""

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه