مرکز درمانی درمانگاه ابوریحان

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

کودکان

حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10

مغزواعصاب

پورخنجر 18

ارتوپد

صوفه 8:30

مامایی

بازرگان 18

شبستری 10
بازرگان 18

شبستری 10
بازرگان 18

شبستری 10
بازرگان 18

سیف زاده 10
بازرگان

سیف زاده 10
بازرگان 18

سیف زاده 10

زنان و زایمان

شکیبافر 8:30,16

طب فیزیکی و توانبخشی

میرشاکی 10

فوق تخصص ریه و آسم

توانا 21:30

داخلی

حدیدی با رزر
حدیدی با رزر

توانا ,21:30
حدیدی با رزر
حدیدی با رزر

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

حق ویسی 17

توضیحات

زمان نوبت دهی (حضوری و تلفنی ) ساعت 8 صبح

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه