4مرکز توانبخشی شنوایی سنجی طنین

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

مجهزترین مرکز ارزیابی شنوایی استان

دارای بیش از20  سال سابقه

آزمایش شنوایی اطفال

( ASSR-ABR-OAE) آزمایش شنوایی بزرگسالان تشخیص و توانبخشی سرگیجه

(VEMP-ECOCHG) تجویز و ارزیابی انواع سمعک

برچسب های مرتبط