3مرکز توانبخشی مرکز گفتار درمانی بیان

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 9 14
یکشنبه 9 14
دوشنبه 9 14
سه شنبه 9 14
چهارشنبه 9 14
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

کارشناس ارشد اسیب شناسی گفتار و زبان
رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تشخیص، ارزیابی و درمان انواع اختلالات گفتار، زبان و صوت :
درمان لکنت کودک و بزرگسال
درمان تاخیر رشد زبان در کودکان طبیعی و:
کاربر کاشت حلزون و سمعک 
دارای مشکلات شناختی، سندرمیک و فلج مغزی
طیف اوتیسم
درمان اختلال تلفظ صدا در تمامی افراد و سنین
درمان اختلالات مربوط به حنجره و صوت
اختلال یادگیری

برچسب های مرتبط