آزمایشگاه پاتولوژی  دکتر اشتری

برنامه کاری پزشک

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 7 14 16 21
یکشنبه 7 14 16 21
دوشنبه 7 14 16 21
سه شنبه 7 14 16 21
چهارشنبه 7 14 16 21
پنجشنبه 7 14 16 21
جمعه

توضیحات

آناتومیکال 

کلینیکال 

پاتولوژیست

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران 

عضو آکادمی بین المللی پاتولوژی

برچسب های مرتبط