دکتر غفران  صالحی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16:30 19:30
یکشنبه 10 13
دوشنبه 16:30 19:30
سه شنبه
چهارشنبه 16:30 19:30
پنجشنبه 10 13
جمعه

توضیحات

ترمیمی و زیبایی

اطفال 

عیاده اسنان للنسا خاص و الاطفال

حشوات جمال 

تبیض لاسنان و زیرکونیا

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ

پرسش خود را با ما مطرح نمایید.

قابل نمایش فقط برای پزشک   

کلیپ

برچسب های مرتبط