مرکز درمانی ساختمان شهر پزشکان

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

توضیحات

تعداد زیادی از پزشکان متخصص و فوق تخصص خوب شهر قم در این ساختمان پزشکان مستقر هستند

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه