مرکز درمانی درمانگاه حضرت معصومه ( بخش کودک ) خرمی

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

کودکان

نائینی پور 8

لسانی 8

شیدائیان 8

عباسی ,13:30

فضلی زاده 8

سید جباری ,13:30

مهجوریان قمی 8
نائینی پور 8

لسانی 8

شیدائیان 8

عباسی ,13:30

فضلی زاده 8

سید جباری ,13:30

مهجوریان قمی 8
نائینی پور 8

لسانی 8

شیدائیان 8

عباسی ,13:30

فضلی زاده 8

سید جباری ,13:30

مهجوریان قمی 8
نائینی پور 8

لسانی 8

شیدائیان 8

عباسی ,13:30

سید جباری ,13:30

مهجوریان قمی 8
نائینی پور 8

لسانی 8

شیدائیان 8

عباسی ,

فضلی زاده 8

سید جباری ,

مهجوریان قمی 8
نائینی پور 8

شیدائیان 8

عباسی 8,17

فضلی زاده 8

طلاکوب 8,17

صادق زاده 8

عمو زاده 8,17

رزاقی ,17

سید جباری 8
طلاکوب 8,17

نیک پور 8

محققی 8,17

عمو زاده 8

تنه کار ,17

رزاقی ,17

سید جباری 8

رمضانی 8,17

پزشک عمومی

لطفی پور 20

کریمی اصل 20
سراج 20
لطفی پور 20

کریمی اصل 20
سراج 20
لطفی پور

بقائی
لطفی پور 14
محمدیان 13

توضیحات

"

 

 "(اطلاعات مفید درمورد درمانگاه تخصص بیمارستان حضرت معصومه قم (بخش کودک)

درمانگاه تخصصی قلب و اکو جنین  

جهت دریافت  نوبت با شماره مستقیم این واحد با شماره 31625234_025 تماس بگیرید 

دوشنبه (صبح)  بکشنبه (صبح و عصر) مصطفی مجنون 
   سه شنبه ها محمد حسین ارجمندنیا
 پنج شنبه ها صبح  چهارشنبه ها صبح و عصر مریم نیکوفر

"

"

"

"

"

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه