مرکز درمانی بیمارستان کامکار-عرب نیا
تعرفه خدمات:                  37713511

لینک نوبت دهی :

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

گوش،حلق و بینی

حسنیان 9
آلانی 8:30
شهابی پور 9

آلانی 8
شهابی پور 9
حسنیان 9

آلانی ,

فوق تخصص نفرولوژی

ثقفی 17

روانپزشک (اعصاب و روان )

دارابی 10
مظفری 10
ربیعی 10
اکبری 10
سید طبائی 9
نیری 9:30

مغزواعصاب

حسینی 8:30

آقایی 8,17
حسینی 8:30

آقایی 8,17
حائری 8

آقایی 10,17
کریمی 9
کریمی 9

کلانتر ,

کلیه و مجاری ادراری( ارولوژی)

مسلمی 9:30

حیدری ,17:30
ساری 17:30

مختارپور 10
حیدری 8:30,17:30
ساری 8:30,17:30

تحویلدار 10:30
ساری 8:30

حیدری ,
حیدری 8

جراح عمومی

فرهنگ 12

حاجی مزدرانی 8:30

موسوی,17
حاجی مزدرانی 8:30

موسوی 12,17
موسوی 12,17
فرهنگ 18

موسوی 12,17
فرهنگ

موسوی 12,
موسوی 12

عفونی

آقا حسنی 11

طباطبائی 9
شیخ الاسلامی 17

خدادادی 11
شیخ الاسلامی 11,17

امیری 9:30
شیخ الاسلامی 17

آقا حسنی 10
امیری 11

طباطبائی 9
خدادادی 10

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

12

آنکولوژی

کریمخانی زندی 12
اولاد دمشقی 19
کریمخانی زندی 12
اولاد دمشقی 19

فوق تخصص گوارش و کبد

عباسی 8:30
عباسی 10,

دادور 8
دادور 8

قلب و عروق

چیت سازان 10,16

سیمایی 8
بیان فر 9:30,16

ضیایی نژاد 12
میرعبدالهی 8

چیت سازان ,16
میرعبدالهی 11,16

بیان فر 9
میرعبدالهی

چیت سازان 10
سیمایی 8:30

فوق تخصص ریه و آسم

رمضان پور 16

چشم پزشک

بشیری 9,16:30
بشیری 16:30

صادقی 8
صادقی 8

عظیم زاده ,16:30
عظیم زاده 16:30

برهانی 8
صادقی

عظیم زاده 9
برهانی 9

پوست و مو

الهی پور 9:30
الهی پور 9,17
الهی پور 9,17
عدنان 11
الهی پور 8:30
الهی پور 8:30

داخلی

اسکندری 9

طیبی 10

رفیعی ,17
کامرانی 10
اسکندری 9

طیبی 10

رفیعی ,17
حسینیان 11
رفیعی 8,
حسینیان 10

جراحی فک و صورت

سواددار14:30

رژیم درمانی و تغذیه

حضوری 17

دندانپزشک

جعفری نیا 8:30

توضیحات

""""""""""

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه